Regulamin konkursu
7 lipca 2015, 02:20

Regulamin konkursu "Dom pachnący latem".

 

§1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w poniższym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
§2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Autor Bloga www.ewaiwnetrze.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ceramica Group sp. z o.o. ul. Gołębia 3/7, 61-834 Poznań, KRS 0000237413, NIP 789-164-22-05
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ewaiwnetrze.pl
§3. Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się na blogu: ewaiwnetrze.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadania polegające na odpowiedzi na pytanie: "Z jakim zapachem najbardziej kojarzy ci się lato?"
4. Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadania konkursowe.
5. Konkurs trwa od 7.07.2015 do 17.07.2015 włącznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20.07.2015.
6. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza, w którym zawarta będzie odpowiedź na zadanie konkursowe na blogu pod postem opisującym Konkurs.
7. Nagrodą w konkursie jest lampa Lampe Berger Paris wraz z olejkiem zapachowym.
§4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Spośród wszystkich nadesłanych opisów Bloger wybierze jeden najciekawszy komentarz.
2. Ocena dokonywana przez Blogera w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż 20.07.2015.
4. Laureaci zostaną poinformowani przez Blogera poprzez umieszczenie wpisu z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy w poście konkursowym na ewaiwnetrze.pl.
5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
§5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w salonach Rosenthal w Polsce (w wyjątkowym przypadku istnieje możliwość nadania nagrody pocztą).
§6. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.
2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszeń przesyłanych przez Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
Warszawa, 7.07.2015r. 
KOMENTARZE
Relacje i testy video
TOP miesiąca
POLECAM W INTERNECIE
Polishdesign.pl: szeroko i dociekliwie o wnętrzach, polskim i światowym wzornictwie
https://poliszdesign.pl/
Jedyny w Polsce magazyn o nowych technologiach w domu
http://dominteligentny.pl
Inteligentnie i błyskotliwie napisany blog, dzięki któremu zrozumiałam, na czym polega praca architekta
http://www.prostyplan.pl
Tu można obejrzeć skrócone wersje moich programów telewizyjnych
http://www.domoplus.pl/nasze-programy/produkcje-domoplus
Świetny magazyn internetowy o designie, sztuce i architekturze
http://www.designboom.com