Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
EWAIWNETRZE.PL


§ 1

Założenia ogólne


1.    Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://ewaiwnetrze.pl („Serwis”) jest EWA I WNĘTRZE EWA MIERZEJEWSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwinowskiej 19 E ("Administrator").
2.    Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu („Użytkownicy”).
3.    Administrator udostępnia do kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu adres e mail: ewa.mierzejewska@ewaiwnetrze.pl
4.    Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.
 

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu


Serwis udostępnia Użytkownikom następujące, bezpłatne usługi:
a)    możliwość komentowania artykułów opublikowanych w Serwisie


§ 3

Ogólne zasady korzystania z Serwisu


1.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik zapewnia, że nie będzie łamał prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.    Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
a)    zawierających treści wulgarne lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
b)    zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
c)    naruszających prawa osób trzecich,
d)    zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
e)    zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
f)    zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
g)    zawierających treści pornograficzne;
h)    zawierających przekazy reklamowe;
i)    stanowiące bezpośredni osobisty atak na innego Użytkownika.
3.    Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem celu uzgodnienia szczegółów współpracy.
4.    Administrator może usunąć z łam Serwisu zamieszczone przez Użytkownika treści niezgodne z prawem lub Regulaminem.


§ 4

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu


1.    Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2.    Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: posiadanie konta w serwisie Facebook (umieszczanie komentarzy).
3.    Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia do celów statystycznych podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
4.    Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie (szczegółowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 6 oraz 7 niniejszego Regulaminu).
5.    Dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.


§ 5

Własność intelektualna


1.    Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.
2.    Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do tych utworów.  
3.    Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
4.    W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
5.    W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
6.    Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami określonymi prawem).
7.    Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym  wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
8.    Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.


§ 6

Ochrona danych osobowych


1.    Dane osobowe Użytkowników zbierane są wyłącznie na potrzeby Serwisu i są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług udostępnianych poprzez Serwis oraz w celach prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu.
2.    W Serwisie zbierane są także adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Zebrane dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, w myśl art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3.    Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
4.    Dane nie będą sprzedawane ani użyczane żadnym osobom trzecim, przedsiębiorcom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje: gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
5.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest AUGUSTUS Jarosław Mierzejewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwinowskiej 19 E. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście w Serwisie prosimy o kontakt z Administratorem na adres e mail: ewa.mierzejewska@ewaiwnetrze.pl


§ 7

Polityka plików cookies


1.    Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
2.    Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
3.    Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz by usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.


§ 8

Tryb reklamacyjny


1.    Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane na adres e mail: ewa.mierzejewska@ewaiwnetrze.pl do 21 dni od wystąpienia zdarzenia którego reklamacja dotyczy.
2.    W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składa i co jest przedmiotem reklamacji.
3.    Odpowiedź zostanie przesłana do 21 dni, identyczną drogą.
4.    W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.


§ 9

Postanowienia końcowe


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 r.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

Relacje i testy video
TOP miesiąca
POLECAM W INTERNECIE
Polishdesign.pl: szeroko i dociekliwie o wnętrzach, polskim i światowym wzornictwie
https://poliszdesign.pl/
Jedyny w Polsce magazyn o nowych technologiach w domu
http://dominteligentny.pl
Inteligentnie i błyskotliwie napisany blog, dzięki któremu zrozumiałam, na czym polega praca architekta
http://www.prostyplan.pl
Tu można obejrzeć skrócone wersje moich programów telewizyjnych
http://www.domoplus.pl/nasze-programy/produkcje-domoplus
Świetny magazyn internetowy o designie, sztuce i architekturze
http://www.designboom.com